SI

Gospodarstvo v mestni občini Velenje

Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih skupini Premogovnik Velenje in poslovnem sistemu Gorenju, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta. 

V občini Velenje je registriranih 2.276 poslovnih subjektov (na dan 31. 3. 2016), od tega je 748 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov je 938.

Gospodarski potencial naše občine predstavlja 675 delujočih gospodarskih družb, ki so zaposlovale 11.338 delavcev (vir ZR 2015). Velika podjetja v naši občini predstavljajo 3 % delež,  srednja 4 % delež, ostale pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe. Velike gospodarske družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57 % predelovalna dejavnost, rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z večinsko proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo ter storitvene dejavnosti.

Dodana vrednost na prebivalca je v naših podjetjih sicer nad slovenskim povprečjem, kakor tudi njihova izvozna usmerjenost.

Koristne povezave

SAŠA inkubator   Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica   Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje   AJPES   Ministrstvo za gospodarstvo   KZ Šaleška dolina   KGZS - Zavod CE   Ministrstvo za kmetijstvo  

Kazalniki na področju gospodarstva - statistični podatki

Velenje

Za leto 2015 je AJPES-u predložilo podatke iz letnih poročil 675 gospodarskih družb, 1,8 % več kot za leto 2014. Gospodarske družbe občine so po podatkih iz poslovnega izida za leto 2015:

 • Imele 11.338 zaposlenih ali 0,1 %  oz. 10 zaposlenih več kot v letu 2014.
 • Ustvarile 1.316.908 tisoč evrov skupnih prihodkov. Skupne prihodke zmanjšale za 1,9 %, glede na leto 2014.
 • Od skupnih prihodkov je  bilo 1.252.393 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, ki so se povečali zaradi nadaljevanja rasti izvozne aktivnosti.
 • Prihodke na tujem trgu povečale za 3,5 %, ustvarile za 726.822 tisoč evrov, ti prihodki predstavljajo 52 % prihodkov, ta delež se je nekoliko povečal.
 • Obračunani odhodki so v letu 2015 znašali 1.392.055 tisoč evrov.
 • Dodano vrednost je ugotovilo 539 družb (80 % vseh družb) v višini 376.033 tisoč evrov oz. 4 % več kot v letu 2014. 
 • Izgubo na substanci je ugotovilo 97 družb ali  14 % družb v občini, v višini 3.681 tisoč evrov, glede na prejšnje leto se je znižala kar za 74 %.
 • Ustvarile 372.352 tisoč evrov neto dodane vrednosti oz. 7 % več kot v letu 2014. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 7,4 %, vsak zaposleni je v povprečju v občini ustvaril 32.841 evrov, kar je nekoliko manj od povprečja savinjske regije (40.499  evrov) in od slovenskega povprečja (41.124 evrov).
 • Izkazale 13.263 tisoč evrov čistega dobička, kar je 22 % manj kot v letu 2014.  Čisti dobiček je izkazalo 451 družb (67 % vseh družb v občini), ki so zaposlovale 4.307 oseb.
 • Izkazale 90.892 tisoč evrov čiste izgube, kar je 2 % manj kot v letu 2014. S čisto izgubo je poslovalo 183 družb (27 % vseh družb v občini), s 7.018 zaposlenimi.
 • Neto čista izguba je znašala 77.629 tisoč evrov,  kar je za 3 % poslabšanje neto poslovnega izida v primerjavi z letom 2014. 
 • Vrednost aktive na 31. 12. 2015 je znašala 1.602.319 tisoč evrov in predstavlja 17,9 % delež občine v savinjski regiji.
 • Povprečna mesečna plača na zaposlenega je v občini Velenje znašala 1.478 evrov in je zaostajala za 1,7 % od povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji (1.504 evrov) ter za 6,5 % presegla povprečno plačo v savinjski regiji (1.388 evrov). Najvišja plača v savinjski regiji je bila v občini Šoštanj 1.724 evrov.
 •  

  Ekonomska vloga občine v gospodarstvu SA-ŠA regije:

  • Občina Velenje je takoj za najmočnejšo občino v savinjski regiji Občino Celje. Iz občine Velenje je 10,8 % vseh gospodarskih družb v regiji, ki so zaposlovale 20,3 % vseh zaposlenih ter ustvarile 16,4 % prihodkov, 16,9 % odhodkov, 3,7 % čistega dobička,  15,1 % čiste izgube.
  • Po občinah regije so z neto čisto izgubo poslovanje zaključile družbe s področja občin (Celje, Velenje, Šoštanj, Mozirje, Laško, Šentjur pri Celju, Polzela in Dobrna). Ostale občine so ustvarile neto čisti dobiček.

  Ekonomska vloga občine v gospodarstvu Slovenije:

  • Gospodarske družbe občine Velenje ustvarjajo, z 11.338 zaposlenimi oz. 2,5 % v primerjavi z vsemi zaposlenimi v slovenskih gospodarskih družbah, 1,6 % ustvarjenih prihodkov, 1,7 % odhodkov, 0,4 % čistega dobička,  4,4 % čiste izgube.
  • Gospodarske družbe v občini so izkazale neto čisto izgubo (-77.629 tisoč evrov), prav tako tudi v savinjski statistični regiji (-243.624 tisoč evrov), v RS je izkazan neto čisti dobiček (1.640.010 tisoč evrov).
  kazalnik 
  število družb:  675 
  zaposleni:  11.338
  prihodki: 1.316.908.000 €  
  dodana vred.: 372.352.000 € 
  čisti dobiček: 13.263.000 €  
  čista izguba: 90.892.000 € 
  delež v Sav. stat. reg.
  10,8 %
  20,3 %
  16,4 %
  16,6 %
  3,7 %
  15,1 %
  delež v RS 
  1,0 % 
  2,5% 
  1,6 % 
  2,0 %
  0,4 % 
  4,4 %


  VIR: AJPES 

  Pripravili v Uradu za razvoj in investicije MOV