SI

2017

Uradni vestnik 01/2017

Uradni vestnik 01/2017, 4. januar 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO HLEVA ZA PERUTNINO – KMETIJA DROFELNIK

Uradni vestnik 02/2017

Uradni vestnik 02/2017, 25. januar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/10) iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (parcela 413/23) iz javnega dobra
5. Sklep o uvrstitvi projektov 405-1206-006 e-GUTS, 405-1302-001 Chestnut in 405-1603-001 projekt AgriGo4Cities v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
7. Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja

Uradni vestnik 03/2017

Uradni vestnik 03/2017, 30. januar 2017

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 04/2017

Uradni vestnik 04/2017, 13. februar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)

Uradni vestnik 05/2017

Uradni vestnik 05/2017, 1. marec 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale
2. Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
3. Celostna prometna strategije Mestne občine Velenje
4. Pravilnik o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje – uradno prečiščeno besedilo

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV
2. SKLEP O IMENOVANJU STALNIH ČLANOV SOSVETA ZA IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBČANOV

MESTNA OBČINA VELENJE - JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER VELENJE
1. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Mladinski center Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Uradni vestnik 06/2017

Uradni vestnik 06/2017, 20. marec 2017


MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
2. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Šalek, del območja S 4/8 v Velenju

Uradni vestnik 07/2017

Uradni vestnik 07/2017, 19. april 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Mladinski center Velenje
3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Šolski center Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
5. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (3567/1) iz javnega dobra
6. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze (parcele 1425/16, 1425/17, 1425/18) iz javnega dobra
7. Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne
občine Velenje
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017
9. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
10. Sklep o razporeditvi poslovnega izida
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja za leto 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno ob Paki
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem času obratov ter kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Šmartno ob Paki
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo hleva za perutnino-kmetija Drofelnik
4. Sklep
5. Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem
Občine Šmartno ob Paki za leto 2017
6. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje C(4)2d
8. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2016

Uradni vestnik 08/2017

Uradni vestnik 08/2017, 19. maj 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Sklepi o zagotavljanju upravičene cene toplotne energije za Šaleško dolino