SI

2017

Uradni vestnik 01/2017

Uradni vestnik 01/2017, 4. januar 2017

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
1. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPPN) NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMBE NAMENSKE RABE ZA GRADNJO HLEVA ZA PERUTNINO – KMETIJA DROFELNIK

Uradni vestnik 02/2017

Uradni vestnik 02/2017, 25. januar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE

1. Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje
2. Sklep o imenovanju predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/10) iz javnega dobra
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje (parcela 413/23) iz javnega dobra
5. Sklep o uvrstitvi projektov 405-1206-006 e-GUTS, 405-1302-001 Chestnut in 405-1603-001 projekt AgriGo4Cities v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
6. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2017
7. Kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike Velenja

Uradni vestnik 03/2017

Uradni vestnik 03/2017, 30. januar 2017

1. Sklep o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017

Uradni vestnik 04/2017

Uradni vestnik 04/2017, 13. februar 2017

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
2. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
3. SKLEP o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)