SI

Volitve

Lokalne volitve 2018

NAKNADNE VOLITVE V KS GORICA IN KS ŠALEK

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje obvešča krajane KS Gorica in KS Šalek, da je za 16. 12. 2018 razpisala naknadne volitve manjkajočih članov svetov obeh krajevnih skupnosti in sicer 

- v Krajevni skupnosti Gorica za 4 člane in
- v Krajevni skupnosti Šalek za 2 člana. 

Tako svet Krajevne skupnosti Gorica kot svet Krajevne skupnosti Šalek sta bila na rednih lokalnih volitvah zaradi premajhnega števila kandidatov izvoljena v nepopolni sestavi.

Območja oziroma volilne enote v obeh krajevnih skupnostih, kjer ni izvoljenih vseh članov sveta, so razvidna iz Akta o razpisu naknadnih volitev z dne 20. 11. 2018.

Občinska volilna komisija
Mestne občine Velenje

OBJAVA IZIDOV VOLILNIH REZULTATOV

Objava rezultatov volitev v Uradnem vestniku MO Velenje   Objava začasnih rezultatov  

RAZPIS REDNIH VOLITEV V OBČINSKE SVETE in REDNIH VOLITEV ŽUPANOV ter RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN MESTNIH ČETRTI

Vložene kandidature   Potrjene kandidature   Druge objave v zvezi z volitvami  

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA MESTNE OBČINE VELENJE

Sestava občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje


V občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje so imenovani:

Predsednica: 
Milena Bukvič Dežman, namestnik predsednice: Gašper Škarja

Člani oz. članice:
Viljemina Dremel, namestnica članice: Sonja Arlič
Dejan Valenčak, namestnica člana: Stanislava Novak
Dejan Ramšak, namestnica člana: Jana Kavtičnik


Tajnica in namestnica tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje

Tajnica Občinske volilne komisije:
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, namestnica tajnice: Suzana Žinić.

Kontaktni podatki Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
Tajnica Občinske volilne komisije mag. Zdravka Vasiljević Rudonić:

- Telefonska številka 03/8961-680
- Mobitel številka: 030/710-554
- Elektronski naslov: zdravka.vasiljevic@velenje.si

 Namestnica tajnice Občinske volilne komisije Suzana Žinić:

- Telefonska številka 03/8961-711
- Elektronski naslov: suzana.zinic@velenje.si

OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE VELENJE

OBRAZCI, NAVODILA, ROKOVNIK in VLOGE

SPLETNA STRAN DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve/lokalne-volitve-leto-2018

SPLETNA STRAN MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO, SLUŽBE VLADE ZA LOKALNO SAMOUPRAVE
http://www.mju.gov.si/si/lokalna_samouprava/lokalne_volitve_2018/