SI

Prodaja nepremičnin

Mestna občina Velenje je lastnica večjega števila nepremičnin znotraj svojih meja (stanje december 2013). Z njimi omogoča komunalni in prostorski razvoj občine, določene dele zemljišč pa občasno prodaja na javnih razpisih. Spodaj je prikaz nekaterih pomembnejših območij namenjenih prodaji, za dodatne informacije o ostalih zemljiščih, načinu prodaje ipd. pa interesente vabimo k obisku v Urad za urejanje prostora.

Stavbne parcele MOV v KS Škale Hrastovec

Lega lokacije v prostoru
Lega lokacije v prostoru
Mestna občina Velenje je lastnica 9 parcel na lokaciji KS Škale Hrastovec, v velikostih od 723 do 1409 m2. Zemljišče ima južno lego in je v zgornjem delu ravninsko, spodnji del pa leži na pobočju. Parcele so komunalno opremljene z vodo, kanalizacijo in elektriko, vse pa so dostopne po novi asfaltni cesti. Za lokacijo je izdelan nezavezujoč idejni osnutek tipične hiše, razdelane v več velikostnih variant. 

Za dodatne informacije o parcelah, legi in fotografije lokacije kliknite povezavo.

JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO PARCEL
9. junija 2017 je MO Velenje objavila Javni razpis za prodajo nepremičnin v KS Škale, ki bo trajal do 29. novembra 2017. Ponudbe za odkup parcel bomo zbirali mesečno, do zadnje srede v mesecu z javnim odpiranjem naslednji dan, v četrtek ob 11. uri. Več informacij o razpisu z vso dokumentacijo si lahko ogledate oz. pridobite na tej povezavi.

Poslovna cona Stara vas

V neposredni bližini Velenjskega jezera, tik ob uvozu/izvozu na bodočo hitro cesto 3. razvojne osi s pomočjo evropskih in državnih sredstev širimo obstoječo poslovno cono Stara vas. Pomladi 2017 načrtujemo pričetek izvedbe komunalne opreme zemljišč z vso infrastrukturo, obenem pa zbiramo interesente za nakup zemljišč za gradnjo poslovnih objektov. Več o načrtovani operaciji na tej povezavi